Terénní práce na Šluknovsku

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Základní činnosti

Základní činnosti terénních služeb (dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.)
Terénní služby budou poskytovány v rámci zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Uživatel ve spolupráci s terénními pracovníky bude vyvíjet aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

2) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Pracovník navrhne uživateli možnosti řešení jeho nepříznivé situace a pomáhá mu nelézt vhodný výběr a složení služeb. Jedná se například o:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

V rámci základního sociálního poradenství poskytují terénní pracovníci informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

Základní sociální poradenství je často realizováno ve spojitosti s poskytováním pomoci při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jež vyplývá z individuálního plánu uživatele.

Předmětem činnosti terénních pracovníků je životní situace a sociální fungování uživatelů služby v jejich přirozeném prostředí. Zaměřují se zejména na rozvoj sociálních kompetencí, které umožňují orientovat se v prostředí většinové společnosti a komunikovat adekvátním způsobem. Zároveň se však zaměřují i na změny v přirozeném prostředí uživatelů, které klade na uživatele určité nároky, a může tak být i zdrojem bariér. Zároveň však nabízí i prostředky k naplnění potřeb a příležitosti k dalšímu rozvoji.

V rámci služby pracovník:

 • poskytuje základní sociální poradenství uživatelům služeb
 • kontaktuje potencionální uživatele služeb (podá informaci o službě, o možnostech a o podmínkách jejího poskytování)
 • mapuje situaci uživatele a zdrojů, které je možné využít k řešení jeho situace
 • společně s uživatelem formuluje zakázku podle specifických potřeba a přání uživatele
 • uzavírá s uživatelem písemnou nebo ústní dohodu stanovující podmínky poskytování služby
 • plánuje s uživatelem jednotlivé kroky spolupráce v rámci dohody
 • informuje uživatele o způsobu nakládání s osobními daty v rámci poskytování služby
 • a to na základě Informovaného souhlasu s použitím osobních dat
 • zprostředkuje uživatelům kontakt se společenským prostředím
 • poskytuje uživateli pomoc při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytuje uživateli pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • objasňuje uživateli jejich práva a způsoby jejich uplatnění
 • pomáhá uživateli zprostředkovat sociální kontakty, především s jeho rodinou a nejbližším sociálním okolím
 • působí jako poradce a prostředník pro uživatele při vyřizování úředních záležitost a při jednání s institucemi
 • podporuje uživatele v udržení osobních a sociálních schopností a dovedností

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz