Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Sebeřídící CEDR

Cílem je přerod z hierarchicky řízené organizace do organizace stojících na principech sebeřízení, vlastní odpovědnosti jednotlivce a zaměření na firemní kulturu PROČ, kdy tyto principy pod vedením experta a koordinátorů bude aktivně zavádět 14 zaměstnanců, z nichž se stanou leadři změn. Řešíme zavádění principů sebeřídících týmů v rámci poskytování sociálních služeb. 

We solve the implementation of the principles of self-management teams within the provision of social services. The goal is to transform from a hierarchically managed organization to an organization based on the principles of self-management, individual responsibility and focus on corporate culture WHY, under the leadership of an expert and coordinators, will actively introduce 14 employees to become leaders of change.

Cíle projektu:

Cílem projektu je nastavit principy sebeřídících týmů v CEDRu.
Výstupy do 30. 3. 2021:

  • 14 zaměstnanců proškoleno expertem na 12 setkáních
  • 4 písemně zpracované dokumenty praktik, struktur a procesů v oblastech Lidských zdrojů, Hlavních procesů organizace, Struktur a Každodenního života
  • 1 upravený strategický plán
  • 14 zaměstnanců proškoleno koordinátorem práce s CS v přímé aplikaci principů (14x prezenční listiny).

Výstupy do 30. 3. 2022:

  • 1 dokument připomínek k principům
  • 14 zaměstnanců evaluujících sebeřídící principy s expertem na 2 celodenních setkáních v 18 a 24 měsíci projektu
  • 14x hodnotící zpráva o měření principů u zaměstnanců

Výstupy klienti sociálních služeb do 30. 3. 2022:

  • nárůst úspěšnosti řešení sociální situace klientů o 10 % – 1x vyhodnocení úspěšnosti za období 7-12/21 v porovnání s obdobím 7-12/19 (1x dokument)

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro-motes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

DALŠÍ SLUŽBY

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz