Terénní práce na Šluknovsku

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Terénní práce Šluknovsko CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/ 0010136

tp_image

§ 69 Terénní programy
Služby terénního programu jsou poskytovány na území Šluknovského výběžku (18 obcí) zejména v obcích a městech Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lípa, Rybniště, Chřibská, Doubice, Jiřetín pod Jedlovou, Horní Podluží, Dolní Podluží, Staré Křečany, Jiříkov, Šluknov působení terénních pracovníků v ostatních obcích výběžku se zakládá na potřebnosti uživatelů.

Poslání
Posláním TSP je nabídnutí a poskytnutí účinné podpory a pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí, tak aby nedocházelo k prohloubení jejich nepříznivé sociální situace. Posláním je dále navázání vztahu důvěry a vzájemného respektu, který povede k aktivní podpoře uživatelů v jejich odpovědnosti při hledání důvodů, způsobů a cest k vyřešení jejich nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina
Osoby ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve vyloučených lokalitách na Šluknovsku, které mají zájem o řešení své situace.

Cíle služby:
Cílem poskytnuté sociální služby je:

Aby uživatel služby:
1) zorientoval se ve své situaci a zvolil řešení
2) navázal dlouhodobou spolupráci, která povede k vyřešení nepříznivé sociální situace
Organizace:
3) mapování sociálně vyloučených oblastí

  • počty osob a oblasti
  • mapování a zjištění hlavních mechanismů vedoucích k sociálnímu vyloučení
  • navrhování účinných strategií a opatření

Očekávaným výsledkem v rámci realizace projektu je úspěšná podpora při sociálním začleňování 120 osob z CS (60 osob z CS bude podpořeno v rozsahu větším než 40 hod. a 60 osob z CS bude podpořeno v rozsahu menším než 40hod. bagatelní podpora). Očekáváme, že každá podpořená osoba se aktivně zapojí dořešení své situace a za pomoci podpory terénních pracovníků, bude pracovat namapování své situace, objevování svých hendikepů, které způsobují jejich nepříznivou sociální situaci. Díky podpoře dojde ke zvýšení motivace a schopností osob z CS řešit svou obtížnou životní situaci dle platné legislativy,za využití dostupných zdrojů. Tím dojde k snížení prohlubování či vzniku sociálního vyloučení.

Ovlivněny budou i další osoby, které žijí s uživatelem sociální služby v domácnosti, stabilizace uživatele a nalezení vhodného řešení ovlivňuje jeho rodinu i v dalších oblastech.

Dále pak očekáváme, že nabídnuta inspirace a možnost sdílení norem může vést k omezení přijímání negativních vzorců chování spojených se sociálním vyloučením (sociálně patologické jevy) a povede u osob z CS ke zvýšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce.

Očekávané změny budou nastávat průběžně do termínu 31. 12.2021.

Zásady

  • nízkoprahovost – kontaktujeme osoby v jejich přirozeném prostředí a zejména ty, kteří by ani v těch nejobtížnějších životních situacích nevyhledaly pomoc příslušných institucí,
  • preventivnost – za použití nízkoprahovosti usilujeme o navázání dlouhodobé efektivní spolupráce,
  • respekt k uživatelově volbě – i přestože se domníváme, že není správná,
  • respekt ke kulturní odlišnosti – s kulturní odlišností se průběžně seznamujeme a své poznatky zapracováváme do svých postupů,
  • důraz na snahu o celkové vyřešení situace, oproti plnění jednorázových krátkodobých zakázek,
  • nejsme služka, ale služba – snaha o vytvoření vztahu, kdy uživatel převezme odpovědnost za řešení své situace.

Finance

[table id=4 /]

Projekt terénní práce na Šluknovsku je financován za podpory Ústeckého kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Projekt terenní práce ve Varnsdorfu je letech 2013 – 2015 realizován v rámci individuálního projektu Ústeckého kraje Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/15.00017, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

loga6

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz